aA

Lataj Świadomie

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń +48 737 483 737 lub zgłoś sprawę on-line na naszej stronie internetowej!

Poznaj i korzystaj z praw pasażerów w środkach transportu lotniczego Unii Europejskiej.

Domagaj się dokładnych i aktualnych informacji oraz natychmiastowej i proporcjonalnej pomocy podczas podróży!

Prawo do niedyskryminacji w dostępie do transportu.

Prawo do mobilności: dostęp i pomoc pasażerom niepełnosprawnych oraz pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej bez dodatkowych kosztów.

Prawo do informacji przed zakupem biletu oraz na różnych etapach podróży, w szczególności w przypadku jej zakłócenia.

Prawo do rezygnacji z podróży (zwrot pełnego kosztu biletu), jeżeli nie odbywa się ona zgodnie z planem.

Prawo do wykonania umowy transportowej w przypadku zakłócenia podróży (zmiana planu podróży i zmiana rezerwacji).

Prawo do uzyskania pomocy w przypadku dużego opóźnienia rozpoczęcia podróży lub w punktach przesiadkowych.

Prawo do odszkodowania na określonych warunkach.

Prawo do odpowiedzialności przewoźników w odniesieniu do pasażerów i ich bagażu.

Prawo do szybko działającego i dostępnego systemu rozpatrywania skarg.

Prawo do pełnego stosowania i skutecznego egzekwowania prawa UE.

Prawo do bezpieczeństwa i ochrony, w tym zarówno bezpieczeństwa technicznego sprzętu transportowego i fizycznego bezpieczeństwa pasażerów.

Prawo do minimalnych norm w zakresie jakości usługi, komfortu, ochrony środowiska i dostępności.

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady, KOM(2011) 898, „Europejska wizja dotycząca pasażerów: komunikat w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu.” z 2011 roku oraz opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ww komunikatu z 2012r.

POZNAJ SWOJE PRAWA I LATAJ ŚWIADOMIE!