aA

Raport z monitoringu i badań wśród pasażerów i instytucji w Polsce

Raport z monitoringu i badań wśród pasażerów i instytucji w Polsce

Pełny raport dostępny w zakładce „POBIERZ” na końcu tekstu.

 

Rekomendowane zmiany prawne i praktyczne rozwiązania po monitoringu egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce w okresie kwiecień 2014 – marzec 2015.

 

1. Zaostrzenie kontroli wykonania obowiązku informowania przez linie lotnicze pasażerów lotniczych o ich prawach podczas podróży, w szczególności obowiązku wręczania każdemu pasażerowi pisemnej informacji o prawie do pomocy i odszkodowania w przypadku zakłócenia w podróży np. opóźnienia i odwołania lotu oraz uszkodzenia/opóźnienia bagażu;

2. Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla personelu obsługującego pasażerów na poszczególnych etapach podróży (włączając kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku) na temat praw pasażerów lotniczych i ich przestrzegania w praktyce;

3. Ujęcie praw pasażerów lotniczych w dokumentach firm obsługujących pasażerów lotniczych – regulaminach, zakresach obowiązków oraz egzekwowanie ich przestrzegania;

4. Powołanie stałych komitetów na lotniskach przez zarządzających lotniskami, które przy współpracy  z liniami lotniczymi, agentami obsługi naziemnej i przedstawicielami organizacji pasażerów będą opracowywać i nadzorować plany postępowania oraz udzielania pomocy pasażerom na lotnisku w sytuacji zakłóceń w podróży;

5. Propagowanie praw pasażerów wśród korzystających ze wszystkich rodzajów środków transportu w UE – intermodalność transportu miejskiego, kolejowego i lotniczego;

6. Eliminowanie formalności związanych ze składaniem reklamacji, np. dyskryminowanie pasażerów ze względu na złożenie reklamacji w języku polskim oraz trybu wnoszenia skarg do urzędów np. wymaganie posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego;

7. Wprowadzenie trzydziestodniowego terminu rozpatrywania reklamacji przez linię lotniczą. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi pasażerowi na reklamacją w ww. terminie przyjmuje się, że reklamacja jest uznana;

8. Doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie nadzwyczajnych okoliczności – uściślić definicje tego pojęcia. W szczególności zdarzenia w postaci usterki technicznej i strajku pracowników linii lotniczych;

9. Zapewnienie przejrzystości i dostępu pasażerów do bieżących danych statystycznych o zakłóceniach w podróży (liczby opóźnionych, odwołanych rejsów), liczby skarg, z podziałem na przewoźników;

10. Wprowadzenie jednolitej w całej UE i ekonomicznie motywującej wysokości sankcji nakładanych na linie lotnicze za stwierdzone przypadki naruszenia praw pasażerów;

11. Zapewnienie pasażerom lotniczym powszechnego i łatwego dostępu do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów;

12. Wprowadzenie jednolitego w całej UE terminu przedawnienia roszczeń;

13. Zwiększenie współpracy Krajowych Organów Wykonawczych (KOW) celem wypracowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie udzielanej pomocy pasażerom lotniczym na terenie UE – skala czasowa składania skarg przez pasażerów i udzielania odpowiedzi przez KOW, warunki, na jakich skargi mogą być przekazywane między KOW, dopuszczalne języki, którymi można się posługiwać w odniesieniu do zażaleń oraz poprawa jakości statystyk.

Pobierz
Razem osiągniemy więcej!
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001 lub przez system płatności elektronicznych
Wesprzyj nas